Pomoc PP

NIEPUBLICZNA PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  W CZELADZI

 ul. Katowicka 42 budynek Gimnazjum nr 2

                    Zaprasza oferujemy usługi:
 

PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE, TERAPEUTYCZNE

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW, RODZIN, NAUCZYCIELI
 

PROWADZIMY
 

•         Diagnozę psychologiczno-pedagogiczną funkcjonowania dziecka w przedszkolu

•         Diagnozę gotowości szkolnej dziecka przed podjęciem obowiązku szkolnego

•         Diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja,dysortografia , dyskalkulia, dysgrafia)

•         Diagnozę psychologiczno-pedagogiczną trudności szkolnych

•         Diagnozę poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży

•         Diagnozę neurologopedyczną rozwoju i zaburzeń mowy.

 

Na podstawie badań diagnostycznych wydajemy OPINIE rodzicom, z zaleceniami dla szkół, przedszkoli, respektowane  w placówkach oświatowych. Przygotowujemy informacje dla lekarzy specjalistów ( neurologów, psychiatrów)

OFERUJEMY ·        

Konsultacje psychologiczne w sprawach trudności wychowawczych, relacji w rodzinie, w tym poradnictwo i psychoedukację

Doradztwo zawodowe- diagnozę predyspozycji zawodowych

Interwencje-wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu ( żałoba, strata,choroba)
Mediacje rodzinne, małżeńskie

Konsultacje dla par

Terapię rodzinną

Terapię małżeństw i par

Terapię dla dziecka w sytuacji rozwodu

Terapię pedagogiczną dla dziecka rozpoczynającego naukę szkolną

Terapię logopedyczną

ZAJĘCIA GRUPOWE:

„Szkoła dla Rodziców“- trening umiejętności wychowawczych

Terapia dla dzieci z trudnościami w matematyce
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Zajęcia stymulujące rozwój funkcji poznawczych-pamięci, koncentracji,myślenia

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży

Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli
 USŁUGI PORADNI SĄ ODPŁATNE( w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia)

Placówka jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
w Starostwie Będzińskim, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty

DYREKTOR :mgr KRYSTYNA SZOTOWSKA- psycholog

 PROSIMY O TELEFONICZNE UMAWIANIE WIZYT: 575 30 77 30

 

do góry