Strona główna/Nasza szkoła/Samorząd/Klasy 4-8/REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP7

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP7

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
,, Piaski- Siódemka”
 Szkoła Podstawowa  nr 7
im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi.
§ 2
Samorząd Uczniowski, działający w Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi , zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 1
Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej  wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej oraz wolontariatu,
f. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§ 1
Opiekę nad pracą SU sprawuje dwóch opiekunów SU.

§ 2
Jeden Opiekun SU wybierany jest przez ogół uczniów w szkole, drugiego powołuje Dyrektor. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. Kadencja opiekunów trwa dwa lata.
§ 3                                                              
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.


Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

§ 1
Do wybieralnych organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych
3.Zarzad Samorządu Uczniowskiego
§ 2
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
                                                             § 3

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji oraz Zarządu SU,
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 4
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunami SU,
b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
c. zgłaszanie propozycji działań do Zarządu SU,
d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych raz na kwartał.
§ 5
Do kompetencji Zarządu SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej  wniosków, opinii, sugestii członków SU,
3. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej trzech członków Zarządu SU lub Opiekuna SU średnio raz na miesiąc.
§ 6
Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji oraz wskazówek Opiekunów,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
Samorząd pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok szkolny.
§ 7
Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika,
4. Dwóch stałych członków Zarządu.
§ 8
Przewodniczący SU:
a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej,  oraz innych organizacji,
c. przedstawia, za pośrednictwem Opiekunów,  uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej plan pracy SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

§ 9
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.


§ 10
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

ROZDZIAŁ V: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 1
Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią:   
Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.
§ 2
Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz na dwa lata w roku szkolnym, nie później niż do 1 października.
§ 3
Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
szkoły.
§ 4
1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a. przewodniczącego mają wszyscy uczniowie klas siódmych, wiceprzewodniczącego oraz skarbnika wszyscy uczniowie klas 7-8,
b. dwóch stałych członków Zarządu SU uczniowie klas 4-6,
c. stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego każdy uczeń klas 4-8,
d. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego - posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

                                                                       § 5
Kompetencje kandydatów do Samorządu Uczniowskiego

Kandydat na Przewodniczącego SU powinien:
1. posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania,
2. odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
3. dbać o dobrą komunikację z całą społecznością szkolną,
4. być reprezentantem wszystkich uczniów,
5. posiadać odwagę, by występować publicznie,
6. posiadać zdolności przywódcze i organizacyjne,
7. posiadać umiejętność kierowania zespołem,
8. umieć podejmować decyzje,
9. być pracowitym, bezinteresownym i pomysłowym
10. odnosić się z szacunkiem do dorosłych.

Kandydat na inne funkcje w Zarządzie SU powinien:
1. odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
2. dbać o dobrą komunikację z całą społecznością szkolną,
3. być reprezentantem wszystkich uczniów,
11. umieć pracować w zespole,
12. być pracowitym, bezinteresownym i pomysłowym
13. odnosić się z szacunkiem do dorosłych.

                                                                    § 6
1. Uczniowie chętni do pracy w SU sami zgłaszają swoje kandydatury do Opiekuna
w wyznaczonym przez niego terminie (nie później niż do 20 września).
1. Wybory do SU poprzedza kampania wyborcza trwająca minimum tydzień (do dnia przed wyborami), podczas której kandydaci przygotowują autoprezentację oraz przedstawiają swoje pomysły na działalność w SU za pomocą plakatów, ulotek lub wykorzystując Internet
i zamieszczając prezentację swojej kandydatury (np. zdjęcie i opis bądź nagranie) na stronie szkoły i/lub na szkolnym facebooku.

§ 7
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiadają: wybrany przez Dyrektora Opiekun SU oraz trzyosobowa Komisja Wyborcza złożona z uczniów klas 4-8 wybranych losowo.
2. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów, liczenie głosów oraz ogłoszenie wraz z Opiekunem SU wyników wyborów.

§ 8
1. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na kandydata na Przewodniczącego, jednego na Wiceprzewodniczącego i Skarbnika oraz na członka Zarządu i jednego głosu na opiekuna SU.
2. W skład Zarządu SU wchodzi pięć osób, które uzyskały największą liczbę głosów
w swojej kategorii.
2. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 9
Zasady organizacyjne przeprowadzenia wyborów:
1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Opiekuna terminie - nie później  niż
1 października. Odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) lub za pośrednictwem Internetu.
2. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie przez wyborcę wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej lub w formie zdalnej za pośrednictwem Internetu.
§ 10
1. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów. Rekomendowany czas kadencji Prezydium Rady SU to dwa lata.
§ 11
1. Mandat członka  Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:
a.    rezygnacji,
b.    końca kadencji,
c.    ukończenia nauki w szkole.
Każdy członek Zarządu SU może zostać odwołany przez Dyrektora lub Opiekuna SU, jeżeli nie wywiązuje się ze swych obowiązków lub jeśli jego zachowanie w rażący sposób narusza zasady funkcjonowania SU.
2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:
a.    rezygnacji,
b.    końca kadencji,
c.    odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a.    w przypadku Przewodniczącego SU - na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
c.    w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU Dyrektor powołuje nowego Opiekuna

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został w dn. 07.09.2020 rok i wchodzi w życie z dn.07.09.2020 rok  po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

 

 

do góry