Regulaminy

Regulamin świetlicy

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30- 17.00

2. Z opieki świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie.

3. Z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać zapisani uczniowie wszystkich klas.

4. Należność za obiady należy wpłacać do 10-go każdego miesiąca z dołu (za zjedzone obiady w miesiącu poprzednim), uiszczając w/w odpłatność w terminie.

5. Obowiązuje wcześniejsze zgłaszanie nieobecności ucznia na obiedzie w celu dokonania odpisu od kwoty należnej za obiady. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny 9.00 bieżącego dnia telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Brak zgłoszenia oznacza obecność dziecka na obiedzie.

6. Dziecko zadeklarowane do opieki świetlicowej, przebywające na terenie szkoły, ma obowiązek zgłosić się do świetlicy (zarówno przed lekcjami jak i po lekcjach).

7. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy i nie dłużej niż do 17.00.

8. Bez zezwolenia nauczycieli - wychowawców uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy.

9. W przypadku samowolnego, samodzielnego oddalenia się dziecka ze świetlicy nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

10.W szczególnych przypadkach uczniowie wychodzący samodzielnie, wcześniej ze świetlicy zobowiązani są do okazania pisemnego zwolnienia od rodziców/ opiekunów prawnych. Ustna prośba ucznia nie upoważnia do zwolnienia go ze świetlicy i nie będzie uwzględniana.

11. Jeżeli dziecko odbierane będzie ze świetlicy przez inne osoby niż  rodziców/ opiekunów prawnych należy przedłożyć pisemne upoważnienie każdorazowo lub jednorazowo na cały rok szkolny. Osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz rodzicom/opiekunom prawnym w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.

12. W świetlicy szkolnej w ciągu całego roku szkolnego obowiązuje zmienne obuwie.

13. Dzieci zobowiązane są do odnoszenia się z szacunkiem wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.

14. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy (szkoły) odpowiadają rodzice , rekompensując szkody.

do góry