Strona główna/Nasza szkoła/Sposób i rozpatrywanie skarg i wniosków

Sposób i rozpatrywanie skarg i wniosków

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

§1

Postanowienia ogólne

Zarządzenie określa organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

Skarga - przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Wniosek - przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

W widocznym miejscu w budynkach Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi należy umieścić informację wskazującą osoby wyznaczone do przyjmowania skarg i wniosków, jak również miejsce oraz czas przyjmowania skarżących w sprawach skarg i wniosków.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Kierownictwie Szkoły Podstawowej - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora;

2) Kodeksie postępowania administracyjnego - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256, 695, 1298 .

3) Osobie rozpatrującej skargę/wniosek - należy przez to rozumieć dyrektora lub wyznaczonego przez niego pracownika;

4) Pracowniku administracyjnym - należy przez to rozumieć pracownika samorządowego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

5) Dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

5) Szkole - należy przez to rozumieć Szkole Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi, ul. Spacerowa 2

§2

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje

Dyrektor lub zastępująca go osoba we wtorek w godzinach od 800 do 1200

Wicedyrektor lub zastępująca go osoba

Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionego ustnie osoby wskazane w ust. 2 sporządzają protokół.

Wzór protokołu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę), adres wnoszącego skargę lub wniosek oraz zwięzły opis sprawy. Protokół podpisują osoba wnosząca skargę lub wniosek oraz osoba przyjmująca skargę lub wniosek.
Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje sekretariat Szkoły.
Przyjmujący skargi lub wnioski zobowiązani są potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego osoba wnosząca skargę lub wniosek.
O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

§3

Rejestrowanie skarg i wniosków

 

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w sekretariacie.
Wzór rejestru skarg i wniosków określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Osoby przyjmujące skargi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu zobowiązane są po przyjęciu skargi lub wniosku przekazać protokół z wniesienia skargi lub wniosku do sekretariatu, celem zarejestrowania w rejestrze skarg i wniosków i nadania dalszego biegu sprawie.

§4

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Po zapoznaniu się z treścią skargi lub wniosku dyrektor wyznacza pracownika odpowiedzialnego za rozpatrzenie skargi lub wniosku oraz wyznacza odpowiedni termin załatwienia skargi lub wniosku.
Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie.
Rozpatrzenie skargi lub wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym na przygotowaniu szczegółowych informacji oraz przygotowaniu projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione bez zbędnej zwłoki.
Skargi i wnioski wymagające uzgodnień, porozumień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone nie później niż w terminie jednego miesiąca.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa w pkt. 4 i 5 Szkoła jest zobowiązana powiadomić strony, powiadamiając o przyczynach zwłoki i ustalając nowy termin załatwienia sprawy.
Na niezałatwienie skargi lub wniosku w terminie określonym w pkt. 4, 5 i 6 stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia - Kierownika Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego w Czeladzi.
Projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku wraz z pełną dokumentacją z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego należy przedstawić do zatwierdzenia w wyznaczonym terminie dyrektorowi.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno między innymi zawierać: oznaczenie podmiotu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga lub wniosek została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stopnia służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku. Zawiadomienie o odmowie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy sporządzić w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia). Kopia zawiadomienia powinna być opatrzona podpisem osoby rozpatrującej skargę lub wniosek, a w razie konieczności podpisem radcy prawnego.
Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Dyrektor zatwierdza zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
Wniesione skargi i wnioski powinny być rozpatrzone i załatwiane z należytą starannością, wnikliwie i terminowo.
Załatwienie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy. Załatwienie skargi lub wniosku polega na rozstrzygnięciu sprawy lub podjęciu innych stosownych środków, usunięciu stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania.
O sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy zawiadomić podmiot wnoszący skargę lub wniosek.
W przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. O takim sposobie załatwienia sprawy organ załatwiający skargę zawiadamia organ wyższego stopnia.


§5

Przechowywanie dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków

Kopie zawiadomień o sposobie załatwienia skargi lub wniosku wraz z dokumentacją postępowania przechowywane są w sekretariacie Szkoły.
Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku Sekretariat odnotowuje to w rejestrze skarg i wniosków.

§6

Postanowienia końcowe

 

Do spraw nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr. 5, poz. 46).

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2019-11-08 Załącznik 1 Protokół przyjęcia skargi.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
Załącznik 1 Protokół przyjęcia skargi.doc 23.5KB -
doc 2019-11-08 Załącznik 2 Rejestr skarg i wniosków.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
Załącznik 2 Rejestr skarg i wniosków.doc 30KB -
do góry