Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp7.czeladz.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2020-24-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-24-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
  • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
  • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
  • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Aktualnie niedostępnymi są jedynie pliki do pobrania. Rozpoczeliśmy szereg działań wraz z cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-28-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Lidia Królik, adres e-mail mela_fela@wp.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 2653503 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynek i adres

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego 41-250 Czeladź ul. Spacerowa 2

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 Wejście główne do tzw. budynku dużego znajduje się od strony placu szkolnego, od ulicy znajduje się wejście dla uczniów i jest jednocześnie obszarem kontroli. Pozostałe wejścia mają charakter gospodarczy i ewakuacyjny.
Wejście głowne do tzw. małego budynku znajduje się od strony placu szkolnego. Pozostałe wejścia mają charakter gospodarczy i ewakuacyjny.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 W dużym budynku znajdują się cztery korytarze. Korytarze na parterze i I piętrze i II piętrze prowadzą do sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, sali kamiennej i gabinetów.
W piwnicy znajduje się korytarz prowadzący do szatni, świetlicy, kuchni, stołówki oraz do pomieszczeń gospodarczych
Po przeciwnych stronach korytarza znajdują sie schody przy których znajdują się poręcze.
W małym budynku znajduje się korytarz prowadzący do sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz sali gimnastycznej.
W obu budynkach brak wind, brak podjazdów dla wózków.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 
Brak miejsc parkingowych dla osob niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 Na teren szkoły można wejść z psem asystującym. Ograniczenie stanowią schody i brak poręczy na zewnątrz budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchonieme) mogą kontaktować się poprzez e-mail: sp7@sp7.czeladz.pl

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
jpg 2021-04-07 001.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
001.jpg 0.92MB zobacz
jpg 2021-04-07 002.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
002.jpg 0.98MB zobacz
jpg 2021-04-07 003.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
003.jpg 1.04MB zobacz
jpg 2021-04-07 004.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
004.jpg 0.92MB zobacz
jpg 2021-04-07 005.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
005.jpg 704.09KB zobacz
jpg 2021-04-07 006.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
006.jpg 264.73KB zobacz
do góry