Strona główna/Aktualności/Rekrutacja do klas I 2024/2025

Rekrutacja do klas I 2024/2025

8 Marca 2024

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych: https://tiny.pl/wlpkj

Do klas I publicznych szkół podstawowych przyjmowane są:

dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2017) objęte obowiązkiem szkolnym,
dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2018) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Wniosek o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej można pobrać ze stron internetowych szkół oraz w ich sekretariatach.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie uzupełniające do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzi szkoła, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami i odpowiadającą im liczbą punktów, określonymi w uchwale nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj:

rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole - 20 pkt.;
najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy - 10 pkt.;
miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły - 5 pkt.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć pisemne oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów niezbędne do potwierdzenia powyższych okoliczności.

Ważne terminy

Terminy składania wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 wraz z oświadczeniami, określa Zarządzenie nr 37/2024 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych, do klas wyższych niż I w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami sportowymi oraz do oddziałów dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

Postępowanie rekrutacyjne:

8-12 kwietnia 2024 r. - składanie wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej
18 kwietnia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
19-23 kwietnia 2024 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
24 kwietnia 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające:

20-22 maja 2024 r. - termin postępowania uzupełniającego
27 maja 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
28-31 maja 2024 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
3 czerwca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2024-04-04 WNIOSEK o przyjęcie ucznia do klasy I 2024 2025 z obwodu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
WNIOSEK o przyjęcie ucznia do klasy I 2024 2025 z obwodu.doc 49.5KB -
doc 2024-04-04 OŚWIADCZENIE WOLI.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
OŚWIADCZENIE WOLI.doc 36.5KB -
doc 2024-05-16 Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy I spoza rejonu 2024 2025.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy I spoza rejonu 2024 2025.doc 37KB -
doc 2024-05-16 Oświadczenie rodzica kandydata do klasy I spoza rejonu 2024 2025.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Oświadczenie rodzica kandydata do klasy I spoza rejonu 2024 2025.doc 32.5KB -
doc 2024-05-16 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu 2024 2025.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu 2024 2025.doc 40.5KB -

do góry